Avís legal

Condicions generals Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web HUB Empresa, del GRUP BANC SABADELL (en avant, "el Grup"), que l’entitat Banco de Sabadell, S.A. (en avant, "el banc"), amb domicili social a l’avinguda Óscar Esplá, 37, d’Alacant, NIF A08000143, inscrit a Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça d’Internet http://www.grupobancosabadell.com, amb l’adreça IP 194.224.15.16. L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, en la versió publicada i vigent en cada moment. En aquest sentit, es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades en les pàgines web cada vegada que hi accedisca, i es recorda la necessitat de recarregar en cada moment, a través de la funció prevista a aquest efecte al seu navegador, els continguts que estiguen a la memòria cau del mateix ordinador personal de l’usuari per tal de rebre una informació plenament actualitzada. Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulen cadascun dels productes i servicis la contractació dels quals es puga fer mitjançant les pàgines web. Objecte El lloc web té com a objecte principal informar sobre les activitats, fets, iniciatives, productes i servicis del Grup en general, així com de les entitats que en formen part, i també facilita l’accés als llocs web específics pertanyents a certes entitats del Grup o bé a portals d’Internet controlats per societats que hi estan vinculades. L’accés i utilització per part de l’usuari de cada un dels llocs específics o portals es regeix per les seues pròpies normes, que s’exposen a l’avís legal l’enllaç del qual consta al peu de les diferents pàgines d’inici. Condicions d’utilització per a l’usuari L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i servicis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic i, en general, tota conducta que atempte, induïsca o puga atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris, o contra la protecció de la joventut i de la infància. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, o a incomplir qualsevol requisit de connexió. El banc es reserva el dret a excloure l’usuari del servici sense avís previ, i a adoptar les mesures que considere oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades. Propietat intel·lectual o industrial S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, ferramentes, pàgines, marques, noms comercials, logotips, imatges, sons i gràfics, inclòs el copyright, són propietat o han sigut cedits o objecte de llicència a favor del banc, de manera que l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció de les quals, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva. Per tot això, l’usuari haurà d’abstindre’s d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, esmenes o qualsevol altra manipulació o transformació, o qualsevol forma de comunicació pública o distribució, de qualsevol dels continguts accessibles al web, excepte autorització expressa del banc o entitats del Grup, i fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos al mateix web per als usuaris, els quals en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió, còpia o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que diferisca, ometa, afija, distorsione, modifique o supose contradicció amb relació als missatges o informacions exposats i subministrats mitjançant el web, en la manera en què aquests consten en el sistema i en els registres informàtics del banc. El banc o les entitats del Grup no concedeixen cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el mateix web, els servicis o els continguts. Aquells llocs web que establisquen hiperenllaços (hyperlinks) amb les pàgines del web del Grup requeriran autorització expressa i, en qualsevol cas, hauran d’abstindre’s de reproduir les pàgines esmentades, així com d’associar directament l’enllaç a qualsevol altra pàgina del lloc diferent de la d’inici (home page). Igualment, hauran d’abstindre’s d’utilitzar signes distintius, noms comercials, rètols, informacions o qualsevol altre contingut propi del lloc web, excepte la indicació que forme part del mateix enllaç (link). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que el banc ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat de la forma que siga els continguts de la pàgina en la qual figure l’hiperenllaç, ni tan sols que en consent la mateixa inclusió, llevat autorització expressa. Política de privacitat L’usuari, a través de les diferents àrees que formen part del lloc web, pot visitar, obtindre informació, manejar una sèrie d’aplicatius o ferramentes, dirigir sol·licituds o comunicacions o contractar servicis. Les dades que poguessen ser facilitades per part dels usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguen en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals hagen sigut comunicades, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, estan sotmesos al més estricte secret professional, i es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garantisquen la seguretat de les dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, siga externament, siga en el marc de la mateixa estructura i personal dependent, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, provinguen aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. De la mateixa manera, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establits en la normativa vigent en cada moment. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient i se l’adverteix expressament del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Navegació La simple navegació pel lloc web del banc té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. Malgrat això, l’accés, sol·licitud, contractació o utilització d’algunes ferramentes, sistemes de sol·licitud o de contacte, o sol·licituds o contractació de productes o servicis, requeriran el registre de l’usuari i, si escau, el pagament d’un preu d’acord amb el que estableixen les condicions específiques reguladores de cada sistema, ferramenta, producte o servici. S’adverteix expressament l’usuari que el lloc web del banc utilitza cookies. Aquestes cookies són xicotets fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconéixer els usuaris únicament en el cas que s’hagen registrat, a fi que no hagen de fer-ho en cada visita per a accedir a les àrees o servicis reservats exclusivament per a ells. Igualment, faciliten informació sobre la data i hora de l’última vegada que l’usuari visità el nostre web i els continguts elegits en la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, i ha de consultar a tal efecte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Dades de caràcter personal En el cas que a un usuari se li requerisca el registre de les dades personals a fi de possibilitar l’accés, ús o contractació d’algun servici, sistema o ferramenta facilitats a través del lloc web del Grup, se l’informa expressament que les dades esmentades, juntament amb les que si escau s’originen com a conseqüència de l’execució del servici, resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels sistemes, ferramentes, servicis i productes sol·licitats i que aquestes dades seran incorporades als fitxers creats a aquest efecte pel banc. La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa al banc per a la recollida, incorporació als respectius fitxers i el tractament de les dades personals esmentades, així com per a la seua conservació durant els terminis previstos en les disposicions aplicables. També s’adverteix l’usuari del fet que el registre de les dades personals aportades en el moment de la sol·licitud, subscripció o contractació de productes o servicis, i qualsevol altra facilitada durant la seua relació, comportarà a més l’acceptació de caràcter voluntari per part seua amb relació al tractament d’aquestes dades personals pel banc a fi de ser segmentades o categoritzades per mantindre’l al corrent i poder remetre-li, fins i tot per correu electrònic o mitjà equivalent, informacions, ofertes, promocions o comunicacions comercials en general de productes i servicis de HUB Empresa, o per a l’anàlisi de propostes sol·licitades per l’usuari. En tot cas, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió i altres drets de protecció de dades dirigint-se per escrit al responsable dels fitxers, que és Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A-08000143, inscrit a Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, al domicili social d’Alacant d’avinguda Óscar Esplá, 37. Finalment, s’adverteix l’usuari que les pàgines web del banc poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponents a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes al banc. El banc no serà responsable respecte al registre als llocs web esmentats de les dades personals per part de l’usuari. Responsabilitat: El banc no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualssevol dels diferents servicis oferits a través del lloc web. En conseqüència, el banc i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que hi haja interrupcions del servici, demores, mal funcionament i, en general, qualsevol inconvenient que tinga el seu origen en causes que escapen del control del banc o els proveïdors, o provinga d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. El banc tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat dels continguts facilitats a través del web, que en tot cas tenen caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no ha de presumir-se que siguen infal·libles i, si escau, han de ser contrastats amb altres fonts abans que l’usuari adopte qualsevol estat d’opinió o decisió. Totes les opinions, mesures o actuacions d’inversió o de qualsevol altra mena que siguen adoptades per l’usuari ho seran a compte i risc exclusius seus. El banc no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, i es reserva el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servici, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, siga amb relació a un usuari concret o en general. Excepte que s’establisca expressament el contrari en cada cas, el banc no intervé, participa, ni assumeix cap garantia en relació amb els servicis o productes oferits per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenllaços o marcs publicitaris. El banc no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguen causar-se en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics que hi hagen accedit a causa de la seua navegació pel lloc web o per qualssevol altres derivats de la seua navegació. L’usuari haurà d’observar totes les normes, condicions i mesures que s’especifiquen i determinen en el mateix lloc web, sota l’apartat que correspon a seguretat. (c) Banco Sabadell, S.A., 2021. Tots els drets reservats.